Where to visit in NC?

Where to visit in NC?
Tweetsie Railroad celebrates 60 years as a kingpin of mountain family tourism